เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2024

ป้ายกำกับ

มรย.ผนึกกำลังประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ


    มรย. ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2567 และปีงบประมาณ 2568

     วันนี้ (9 มิ.ย.67) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ หัวหน้างานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนางสาวเซียนทิพย์ รัตนทอง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และปีงบประมาณ 2568 ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2567 โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร ที่ปรึกษา ทปอ.มรภ. บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง แบ่งตามกลุ่มภูมิภาค 6 ภูมิภาค ร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง 

ย้อนกลับ