เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565


มรย.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565

วันนี้ (24 พ.ย.65 ) เวลา 13.30 น. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 9/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องการพิจารณาผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรณีลาออก และ เรื่องการพิจารณาผู้ช่วยเลขานุการ 

ย้อนกลับ