เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 1/2565


มรย.ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (11 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... เรื่องการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เรื่อง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเรื่องแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2564

ย้อนกลับ