เมื่อวันที่
22 พ.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​มรย.ประชุมออนไลน์คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่3 /2563


มรย.ประชุมออนไลน์คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่3 /2563

วันนี้(22 พ.ค.63) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. นายจรินทร์ ตันชัชวาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมออนไลน์คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่3/2563 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ... และเรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ...

ย้อนกลับ