​นักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยเมืองมาลัง เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


นักศึกษาอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยเมืองมาลัง เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 27 พฤศจิการยน 2566 นักศึกษาอินโดนีเซีย จากมหาวิทยาลัยเมืองมาลัง เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทชรย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ และสาขาวิชาการสอนภาษามลายู ได้นำนักศึกษาจำนวน 3 คน จากมหาวิทยาลัยเมืองมาลังเข้าพบอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวัฒนธรรม โดยมีการ Sit-in ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ย้อนกลับ