เมื่อวันที่
30 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ผู้บริหาร และบุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


ผู้บริหาร และบุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  วันนี้ (๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร และบุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเพื่อให้ดำเนินความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมอบรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๖ ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ย้อนกลับ