เมื่อวันที่
10 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)

วันนี้ (10 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีวาระเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การยกเลิกโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา , เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการทบทวนความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ , เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เรื่อง ประเด็นการวิจัยสถาบัน ,เรื่อง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ,เรื่อง ร่างประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานด้านวิชาการโดยเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เรื่อง แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ,เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่อง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

ย้อนกลับ