เมื่อวันที่
14 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565


ประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นางโสภี เสนพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ

โดยมีวาระเพื่อทราบ เรื่องติดตามงานค้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 เรื่องปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมและการประเมินผลการควบคุมภายใน เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื่อง รายงานผลการรักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เรื่องอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมบัญชีกลาง (7) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 ของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน (แก้ไขครั้งที่ 1) เรื่องการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เรื่องการดำเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส และ เรื่องการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ย้อนกลับ