เมื่อวันที่
2 เม.ย. 2024

ป้ายกำกับ

ประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการจอดรถและเพิ่มพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา


วันนี้ (2 เม.ย.67) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรหอพักนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบและเพิ่มพื้นที่จอดรถ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อไม่ให้ขีดขวางการจราจรบริเวณถนนผังเมือง 3 หน้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจะกำหนดจัดทำมาตรการจัดระเบียบการจอดรถสำหรับนักศึกษา  และการเพิ่มพื้นที่จอดรถให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ย้อนกลับ