เมื่อวันที่
29 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2564)


ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2564)

วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2564)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาระเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากคณาจารย์ประจำเพื่อให้การดำเนินงานการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากคณาจารย์ประจำแทนชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระลงในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และเป็นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยคณะกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2564)

ย้อนกลับ