เมื่อวันที่
19 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564


ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (19 ก.ค. 64) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการดำเนินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 แบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องแนวทางการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แผนการดำเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินตนเองในระบบ UCLAS และพิจารณาแนวทางการการจัดทำแผนความเป็นเลิศ และแผนผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ หรือ แผนพัฒนาอุดมศึกษาด้านอื่นๆ 

ย้อนกลับ