เมื่อวันที่
13 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่าง ราชภัฏยะลา กับวสส.ยะลา


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่าง ราชภัฏยะลา กับวสส.ยะลา

วันนี้ (13 ก.ค.64) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิทยาลัยการสาธารณสุขสินธรจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเรื่องสืบเนื่อง เรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของสถาบันที่รับเข้าสมทบให้เป็นหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนกระเบียบ วาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และวาระเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายงบปประมาณ รายการค่าใช้จ่ายศูนย์จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติให้ดำเนินการงบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายศูนย์จัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร ให้ทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นผู้บริหารจัดการนั้น ในทางปฏิบัติมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย จึงให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว

ย้อนกลับ