เมื่อวันที่
18 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2566


วันนี้ (18 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรูปแบบออนไลน์

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๗ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สุขภาพและการชะลอวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ และร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

ย้อนกลับ