เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2564


ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ (8 มิ.ย.64) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบร่างนโยบายและขอบเขตการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 พิจารณาเรื่อง ร่างประกาศ เรื่องการกำหนดรายวิชาทดแทนกัน พิจารณา เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2565 – 2567 พิจารณา เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการร่วมงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก พิจารณา  และกำหนดประชุม ทบม. ครั้งต่อไป ในวันอังคาร ที่ 13  กรกฎาคม 2564

ย้อนกลับ