เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

​ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผู้บริหาร


ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผู้บริหารและตรวจสอบข้อมูลการเขียนผลการดำเนินงานของอธิการบดี มรย

วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผู้บริหารและตรวจสอบข้อมูลการเขียนผลการดำเนินงานของอธิการบดี ครั้งที่ 1/๒๕๖5 เพื่อ โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเสนอเพื่อทราบ เรื่องร่างกำหนดการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 วาระเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องพื้นที่รับการเตรียมเยี่ยม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และหน่วยงานรับผิดชอบ พิจารณาเรื่องผู้รับการสัมภาษณ์การประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง สัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ร่วมงาน เรื่องสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ใต้บังคับบัญชาอธิการบดี เรื่องตรวจสอบผลการดำเนินงานในรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี

ย้อนกลับ