เมื่อวันที่
13 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 7/2564 แบบออนไลน์


ประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 7/2564 แบบออนไลน์

วันนี้ (13 ก.ค.64) เวลา เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องรายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการทำผลงานวิชาการ เรื่องผลการดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเตรียมสอบ TOEIC ปีบประมาณ 2564 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ สำนักวิทยบริการฯ สถาบันวิจัยฯ และสำนักงานประกัน เรื่องรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564เรื่องรายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณค้างชำระ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564เรื่อง ผลการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องเสนอเพื่อทราบจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

วาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2563 เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาภายใน เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง อัตราการเก็บและการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 เรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องแนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่องร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน” เรื่องร่างระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2564 เรื่องร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา 2564

ย้อนกลับ