เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​ประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565


ประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (12 ม.ค.65) เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 196 คน ร่าง ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ยกเลิกการรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่าง ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภักยะลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ...... ร่าง หลักสูตรระยะสั้นการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือนและการเกษตร ร่าง หลักสูตรระยะสั้นการผลิตไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ชายแดนใต้ และวาระอื่นๆ

ย้อนกลับ