เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

ประชุมออนไลน์การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 6/2564


ประชุมออนไลน์การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 6/2564

วันนี้ (09 มิ.ย. 64) เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 6/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน การแก้ไขรายละเอียดในเอกสารหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 แนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย (วาระลับ) แนวคิดและความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาการธุรกิจสุขภาพ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน และวาระอื่นๆ

ย้อนกลับ