เมื่อวันที่
11 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2565


ราชภัฏยะลา ประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2565

วันนี้ (11 พ.ค. 65) เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมออนไลน์การประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/กรรมการและเลขานุการ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์, การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,073 คน, การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและชื่อสาขาวิชา และ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ย้อนกลับ