เมื่อวันที่
8 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

​ราชภัฏยะลา ร่วมกับ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนาม MOU ผลิตบัณฑิต ป.โท นิติศาสตรบัณฑิต


ราชภัฏยะลา ร่วมกับ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนาม MOU ผลิตบัณฑิต ป.โท นิติศาสตรบัณฑิต

วันนี้ (8 มิ.ย.64) เมื่อเวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานผ่านระบบออนไลน์ และผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตระดับ นิติศาสตรมหาบัณฑิต อีกทั้งแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ตลอดจนสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และเพื่อวิจัยในทางนิติศาสตร์และการวิจัยในเชิงพื้นที่ โดยมีกรอบความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี 

ย้อนกลับ