รักษาราชการแทนอธิการบดี มรย. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ


รักษาราชการแทนอธิการบดี มรย. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ (22 พ.ย. 66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 เป็น Co – Working Space รองรับนักศึกษาในการใช้บริการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ชั้น 1, ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา, ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ, ห้อง Asean Studies, โครงการ Enhance และห้อง SAC ชั้น 7 เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมพูดคุย การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้น

ย้อนกลับ