เมื่อวันที่
19 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรย. ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่1/2566


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรย. ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่1/2566

วันนี้ (19 ม.ค. 66) เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมีวาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่170/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานและกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2566

ย้อนกลับ