เมื่อวันที่
22 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ
อธิการบดี มรย. วิพากษ์ สารคดีอาชีพ

​สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) จัดเวทีวิพากษ์การผลิตสารคดีอาชีพ


สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) จัดเวทีวิพากษ์การผลิตสารคดีอาชีพ เพิ่มความเข้มข้นเนื้อหาและกระบวนการผลิต ก่อนเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

   วันนี้ (22มี.ค.61) เวลา11.10 น. ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมติดตามการดำเนินงานการผลิตสารคดีอาชีพอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยมี ผศ.แวอาซีซะห์ ดาหะยี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าของโครงการ

   โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง:การแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 ในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรม : ผลิตสื่อสารคดีอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคตของนักเรียนในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ร่วมกันระหว่างหลักสูตรแนะแนวฯ คณะครุศาสตร์กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์)และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และสถานีวิทยุฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนำผลงานทั้ง 11 เรื่องมาวิพากษ์ต่อกรรมการโครงการฯ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นทั้งเนื้อหาและกระบวนการผลิต สารคดีฯ 11 เรื่องประกอบด้วย:- ครู:แม่พิมพ์ บุรุษชุดขาว โรตีอินเตอร์ กดจุด อายัม คนทำน้ำ-น้ำทำเงิน บาวาเงินล้าน ยีโมเดิร์น ผึ้งเลี้ยงคน-คนเลี้ยงผึ้ง มหัศจรรย์ช่างยนต์ และ de melon

ย้อนกลับ