เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2020

ป้ายกำกับ

สถาบันพัฒนาครูฯ จัดอบรมการบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย แก่ครูในพื้นที่ชายแดนใต้


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อ.เมือง จ.ปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐานันดร ชูประกาย เจ้าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเพชรเกษม เดอะมอลล์ บางแค โรงเรียนดนตรีพาเพลิน และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น ควรมุ่งส่งเสริมถึงความสามารถทางสติปัญญาหรือพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย โดยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ รวมถึง ผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาใน การดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ อีกทั้งโจทย์การทำงานหลัก คือ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวคิดพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ซึ่งมีครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการโดยมีกิจกรรมดังนี้ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบูรณาการดนตรีสู่ห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมดนตรีกับการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย และกิจกรรมดนตรีส่งเสริมทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย

ย้อนกลับ