เมื่อวันที่
30 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยฯ มรย. หนุนบุคลากรพัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรมแสวงหาทุนภายนอก


วันนี้(30 พ.ค.66) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทำงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกนั้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะนําไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น เป็นการกำหนดทิศทางแผนการวิจัยในลักษณะบูรณาการให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและตามที่แหล่งทุนกําหนด ย่อมจะนําไปสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิผล โดยการอบรมในวันนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ตลอดจนงานวิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวต่ออีกว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม

ย้อนกลับ