เมื่อวันที่
27 เม.ย. 2021

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยฯ มรย.จัดอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย


วันนี้ (27 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย ในรูปแบบ Online ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโดยการใช้โปรแกรม ZOOM ในการจัดอบรมครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนงบประมาณการวิจัยให้สอดคล้องกับกิจกรรมการวิจัย โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านงบประมาณการวิจัยและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งนักวิจัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ย้อนกลับ