ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมมอบนโยบายกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ฯ


ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมมอบนโยบายกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ฯ

วันนี้ (6 มิ.ย.66) ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมมอบนโยบายกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณาจารย์และบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้แม่ลานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพลังงานทดแทน อีกทั้งยังได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ 

ย้อนกลับ