เมื่อวันที่
11 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย. จัดกิจกรรม "ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443"


วันนี้ (11 พ.ค. 65) เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ฮารีรายอสัมพันธ์) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก 7 ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลาน ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดมา โดยเฉพาะการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ฮารีรายอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1443” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความตั้งใจในการอนุรักษ์ สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม และในปีนี้มีการประกวดการแต่งกายในธีม “การสื่อสารวัฒนธรรมฮารีรายอ” ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ประเภทบุคคล 2. ประเภททีม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีและขออภัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนและสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง

ย้อนกลับ