​ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อบรมปฏิบัติการแนวทางการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการแนวทางการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยในลักษณะผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันนี้ (11 พ.ค. 67) เวลา 09.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการแนวทางการเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยในลักษณะผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น สารตั้งต้น โดยนำผลการลงพื้นที่ทํางานร่วมกับชุมชน ในการถ่ายทอดศาสตร์องค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงการพัฒนา พื้นที่อันเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 ณ อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท จังหวัดสตูล

ย้อนกลับ