เมื่อวันที่
19 พ.ย. 2021

ป้ายกำกับ
ณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ

สวพ.ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (19 พ.ย. 64) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการทมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

โดยมีวาระนำเสนอเพื่อทราบ เรื่องคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) โครงการบริการวิชาการ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการจัดทำข้อมูลพื้นที่ชุมชนเป้าหมายภาพรวมโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวาระนำเสนอเรื่องพิจารณาร่างแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และพิจารณาร่างคำสั่งอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ย้อนกลับ