เมื่อวันที่
8 ก.ค. 2024

ป้ายกำกับ

ทีมนักวิจัย มรย. ร่วมสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ


วันนี้ (8 ก.ค.67) ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานสัมมนาพหุภาคีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ภายใต้หัวข้อ "โหม๋ภาคีพร้อมพรั่ง เพิ่มพลังแก้จน... ปรับปรนผลงาน ความรู้ เทคโนโยงใยสู่ชุมชนนักปฏิบัติ" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ระดับพื้นที่ หรือ บพท. เครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างได้ตกลงกันว่าจะมีการประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน ซึ่งกันและกัน การจัดงานครั้งนี้ มุ่งเสนอให้เป็นการบูรณาการงานโครงการที่ บพท. สนับสนุนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเกิดเป็นการจัดงานความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิชาการภาคใต้ ทั้งในกลุ่มโครงการพื้นที่ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนหรือที่เราเรียกกันว่า SRA Strategic Research Area กลุ่มโครงการเทคโนโลยีพร้อมใช้ หรือ App tech โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และโครงการคลัสเตอร์

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องปลุกพลัง “ชุมชนนักปฏิบัติ กับนวัตกรรม และเทคโนโลยีพร้อมใช้งาน” โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เวทีเสวนาเรื่อง สะท้อนโหม๋แรงใจ “พลังวิจัยกับการสร้างชุมชนนักปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และจังหวัดชายแดนใต้” มีบูธนิทรรศการ โมเดลแก้จนและเทคโนโลยีพร้อมใช้กว่า 100 บูธ โดยมีตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการและนักวิจัยมาร่วมให้ข้อมูลที่บูธ

ทั้งนี้ มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ(DSS) พื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม ระหว่าง นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางพาตีเมาะ สะดีมายู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งมีสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ดังนี้ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และนำมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2) เพื่อขับเคลื่อนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เบ็ดเสร็จ แม่นยำในการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ และขจัดความยากจน และยกระดับฐานะทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมขจัดความยากจน และยกระดับฐานะทางสังคมในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ 4) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนจนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และหาแนวทางในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ย้อนกลับ