เมื่อวันที่
17 ก.ย. 2023

ป้ายกำกับ

​องค์การบริหารนักศึกษา มรย. จัดโครงการมหกรรมวิชาการ "จุดประกายความคิด ยกระดับศาสตร์วิชา สู่การวาดฝันสันติภาพ"


องค์การบริหารนักศึกษา มรย. จัดโครงการมหกรรมวิชาการ "จุดประกายความคิด ยกระดับศาสตร์วิชา สู่การวาดฝันสันติภาพ"

วันนี้ (17 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการมหกรรมวิชาการ "จุดประกายความคิด ยกระดับศาสตร์วิชา สู่การวาดฝันสันติภาพ" เป็นโครงการที่ดีที่จะพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนและให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถของตนเองในด้านต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ เพราะนอกจากการเรียนแล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งของนักศึกษาที่จะนำพาให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมพูดคุย ให้ความรู้ แนะแนวทักษะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ย้อนกลับ