เมื่อวันที่
4 ส.ค. 2022

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรย. ให้โอวาทผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง


อธิการบดี มรย. ให้โอวาทผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ก่อนฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

วันนี้ (4 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานให้โอวาทในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในชุมชนของผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง สู่มาตราฐานมืออาชีพ เพื่อให้แนวทางและข้อคิดด้านการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ฯ จันทน์กะพ้อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงให้บริการผู้สูงอายุแบบไปกลับ ตลอดจนอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง โดยมีการจัดระบบการให้บริการส่งไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำในด้านมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุที่ส่งไปดูแลที่บ้าน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ย้อนกลับ