เมื่อวันที่
16 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

อธิการบดี มรย.ร่วมเป็นเกียรติและรับโลห์เชิดชูเกียติในพิธีประสาทอนุปริญญา วชช. ยะลา


วันนี้(16ก.ย63) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับโล่และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติด้านหน่วยงานที่สนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า การจัดพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษาของตน และเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนยะลาต่อสาธารณะชน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 229 คน ใน 8 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3. สาขาวิชาอิสลามศึกษา 4.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 7. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ย้อนกลับ